กลยุทธ์ กศน. ชุมพร

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จัดการศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ ตามความต้องการของประชาชน
  วิสัยทัศน์
สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ผู้รับบริการเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
ทุกที่  ทุกเวลา  อย่างทั่วถึง
จังหวัดชุมพร
มุ่งการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรครบวงจร  นำการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
และเสริมสร้างเมืองน่าอยู่  คู่สังคมที่ยั่งยืน
จากวิสัยทัศน์ของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  และจังหวัดชุมพร  ท่านคิดว่าวิสัยทัศน์ของ  KM  (การจัดการความรู้)  ควรมีว่าอย่างไร  เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ดังกล่าว
วิสัยทัศน์การจัดการความรู้  ( KV)
สรุปผลการวิเคราะห์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชุมพร
โดยใช้เทคนิค  SWOT
วันที่  30  มิถุนายน – 1  กรกฎาคม  2548
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1.  มีความสามัคคี  ทำงานเป็นทีม
2.  บุคลากรมีศักยภาพ
3.  สามารถจัดกิจกรรมครอบคลุมทุกกิจกรรม
     ทุกพื้นที่
4.  สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี
1.  ระบบการเงินมีปัญหา
2.  ภาระงานมาก  คุณภาพด้อย
3.  ขาดความก้าวหน้า  และความมั่นคง
     ในอาชีพ
4.  บุคลากรขาดขวัญกำลังใจ
5.  งบประมาณน้อย
6.  ระบบบริหารจัดการภายในมีปัญหา
7.  ขาดระบบการพัฒนาคุณภาพ
8.  บุคลากรไม่ใฝ่เรียนรู้
9.  ขาดสถานที่และอุปกรณ์
10.  ขาดระบบติดตามผลและประเมินผล
11.  ขาดการทำงานเป็นทีม
12.  ขาดเทคโนโลยี และสารสนเทศ
โอกาส
ภัยคุกคาม
1.  กศน. ยังเป็นที่ต้องการของชุมชน
2.  การปฏิรูประบบราชการ
3.  ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
4.  จัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
5.  มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
6.  นโยบายของรัฐส่งเสริม  IT
1.  การปฏิรูประบบราชการ
2.  นโยบายการเมือง      
3.  หลายหน่วยงานจัดการศึกษา
     นอกระบบได้
4.  งบประมาณไม่พอ    
5.  ระเบียบ / กฎหมาย
6.  การถ่ายโอนภารกิจในท้องถิ่น  
7.  ไม่มีกฎหมายรองรับสถานภาพ
     ของ กศน.
8.  นโยบายการลดกำลังคนของภาครัฐ
9.  การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
วิสัยทัศน์  กศน. จังหวัดชุมพร  (2548 – 2553)
                        “เป็นผู้นำในการจัดการศึกษา
                          สนับสนุนส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
                          โดยสร้างความร่วมมือ
                          ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
                          เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข
                          ทั่วถึง  ทุกที่  ทุกเวลา

กลยุทธ์  กศน. จังหวัดชุมพร
1.  กลยุทธ์ด้านการจัดการเรียนการสอนนอกระบบและตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ 
     ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และตามความเหมาะสม
2.  กลยุทธ์ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
3.  กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.  กลยุทธ์ด้านการพัฒนาองค์กร
            -  โครงการคู่มือบริหารจัดการ (เงิน)
5.  กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดองค์กร
6.  กลยุทธ์  ICT for Education for All  พัฒนาเทคโนโลยีด้านสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
     สำหรับทุกคนอย่างทั่วถึง
7.  Phomiphollogy  กลยุทธ์การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
***************

พันธกิจ กศน. จังหวัดชุมพร
1.  จัดการศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย  ที่มีคุณภาพ
     อย่างทั่วถึง  ทุกเวลา  เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต  ร่วมกับการสร้างภูมิปัญญา
     ท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
2.  สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษา 
3.  บริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนที่เหมาะสม
4.  จัดระบบบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรชั้นนำ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
5.  ปฏิรูประบบบริหารจัดการเพื่อให้เป็นองค์กรชั้นนำ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
***************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน korsornor chumphonความเห็น (4)

วีรพร
IP: xxx.24.157.227
เขียนเมื่อ 

ไม่ได้ไปเอาวุติของวีรพรเลยอยู่ที่กศนชุมพรหลายปีแล้วไม่ทราบว่าครูที่กศนทิ้งแล้วหรือยังของนางสาววีรพร วงศ์กลม ถ้ายังไม่ทิ้งบอกด้วย

นางสาว อนุสรา สมาลี
IP: xxx.149.25.234
เขียนเมื่อ 

ต้องการเรียนที่กศน ค่ะ

อยากทราบว่ารับไหมค่ะ

ตอนนี้อยู่ ม.5ค่ะ

แพรว
IP: xxx.42.127.154
เขียนเมื่อ 

อาจารย์กศน.ชุมพรส่วนใหญ่น่ารักแต่ก็มีบ้างที่นิสัยแย่ ชอบเก็บเงินนักศึกษาบ่อยและหาสาเหตุอ้างเก็บเรื่อยๆ ถามก็ไม่ได้จะโกรธและขู่จะไม่ให้จบ

คนที่เกลียด
IP: xxx.173.115.187
เขียนเมื่อ 

ถ้าเป็นอบ่างที่คุณว่า เดวผมจัดการเอง...