เมื่อได้มาเข้าร่วมประชุมตลาดนัดความรู้  การดูแลผู้ป่วยเบาหวานครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน  2548 ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  จัดโดยสถาบ้นส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคมร่วมกับโรงพยาบาลเทพธารินทร์  และมูลนิธิเพื่อพัฒนากการบริการผู้ป่วยเบาหวาน มีความประทับใจมาก ๆ ในเรื่อง ของเนื้อหาในกระบวนการจัดประชุม  ทำให้มีความรู้และทักษะในการทำ  ความตั้งใจของผู้จัดและวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม  มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน  มีการแบ่งบัน

จะมาเล่าต่อในว้นหลังนะคะ