เมื่อใช้ Clinical มารับใช้วิถีชีวิต

เมื่อเบาหวานไม่ใช่ FBS........ถึงเวลาที่ต้องเอา Clinical มารับใช้วิถีชีวิตของผู้ป่วย

เริ่มต้นที่ PCU เมยวดี 

ทีมงานด้านสุขภาพเล็กๆ ของศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเมยวดีได้ร่วมกันคิดและร่วมกันทำว่าทำอย่างไร ผู้ป่วยเบหวานหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆจึงจะพึ่งตนเองได้ ซึ่งนั่นก็คือ ผู้ป่วยมีศักยภาพมากขึ้น สามารถจัดการป้ญหาต่างๆ ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม ผู้ป่วยจำนวน 102 คน (ครั้งแรกปี 2545) ซึ่งถ่ายโอนมาจาก OPD ได้นัดมาพูดคุยกันในทีมว่า "เราจะดูแลผู้ป่วยเหล่านี้อย่างไรดี" เมื่อเห็นข้อจำกัดของการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ในโรงพยาบาล การดูแลในชุมชนในบ้านของผู้ป่วย จึงเป็นทางเลือกที่ทีมจะลองลงไปทำดู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงพยาบาลเมยวดี ดินแดนกระทิงสาวบริสุทธิ์ความเห็น (0)