วันเสาร์ที่ ๒๔และ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

ทางศูนย์กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราได้ดำเนินการทดสอบ

ความรู้ประชาชนผู้ที่มาขอประเมินเทียบระดับการศึกษาซึ่ง

เป็นทางเลือกหนึ่งนอกจากวิธีการเรียนอื่น ๆ ที่จัดตาม

แนวคิด กศน.แปดริ้วนิวเจนเนอเรชั่น จากยุทธการสำคัญ

๕ New คือ   

               ๑. เข้าถึงผู้เรียนอย่างทั่วถึง(New Target) 

               ๒. ตรึงด้วยวิธีเรียนที่หลากหลาย  (New Learning System)              

               ๓.รวมพลังภาคีเครือข่ายจัดกศน.(New Learning Network)               

               ๔.สานต่อการบริหารเพื่อวันพรุ่ง (New Management System)      

                ๕. มุ่งสู่กศน.ใหม่ที่ครองใจผู้รับบริการ (New Brand)

    

  การประเมินเทียบระดับการศึกษา คือกิจกรรมหนึ่งใน

ยุทธการสำคัญข้อที่ ๒ คือ ยุทธการตรึงด้วยวิธีเรียนที่

หลากหลาย อันมีหลายวิธีให้ประชาชนเลือกใช้บริการคือ
    

  "เรียนที่บ้านก็เรียนได้
        เรียนทางไกลก็มี

           เรียนที่สถานประกอบการ
            เรียนที่หน่วยงานต่าง ๆ จัด
               ไม่เรียนมาสอบวัดความรู้
                    เรียนกับครูที่ศูนย์การเรียนชุมชน"

       การประเมินเทียบระดับการศึกษาจึงเป็นวิธีเรียน

หนึ่งซึ่งใช้ชื่อว่า ไม่เรียนมาสอบวัดความรู้  คือไม่ต้องเข้า

เรียนหากมีศักยภาพพอ มาเสนอแฟ้มสะสมประสบการณ์

การทำงาน และเข้าสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ หาก

ผ่านก็จะได้ยกระดับระดับประถม ม.ต้น หรือ ม.ปลายเลย
วิธีการนี้กำลังเป็นที่สนใจภายใต้มาตรฐานการศึกษาไม่ใช่

ว่าจะผ่านง่ายเหมือนกัน  ผมได้พูดคุยกับครูอนันต์ ว่ามีนา

เมษานี้ต้องขยายการประชาสัมพันธ์ไปตามสถานประกอบ

การใหญ่ ๆ ในจังหวัดเต็มพิกัด และมีการจัดสรรค่าหัว

เพื่อการบริหารแก่กศน.อำเภอตามเป้าหมายที่ทำได้ ต้อง

ขยายโอกาสทางเลือกแก่ประชาชนที่มีศักยภาพเช่นนัก

ธุรกิจ ผู้นำท้องถิ่นที่ไม่พร้อมจะมาเรียนโดยวิธีการเรียน

กับครูที่ศูนย์การเรียนชุมชน ได้เลือกวิธีเรียนที่เหมาะสม

กับศักยภาพแห่งตน จึงเป็นหน้าที่คนกศน.แปดริ้ว จังหวัด

และอำเภอต้องช่วยกันเสนอตัวปฏิบัติการเชิงรุกต่อไป