ผมเห็นว่าในทีมงานKM 5 หน่วยงานหลักคือกศน. เกษตร พช. สธ.ปกครอง   ร่วมกับเครือข่ายยมนาแต่เดิมนั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เชื่อมโยงหน่วยงานอื่นๆให้เข้ามาร่วมเรียนรู้งานKMเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นพมจ. แรงงาน สปก. เป็นต้น ขณะเดียวกันในส่วนขององค์กรชุมชนก็ได้มีการเชื่อมโยงกันจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานกลางองค์กรภาคประชาชนโดยมีเครือข่ายยมนาเป็นแกนสำคัญ    ซึ่งต่อไปจะบูรณาการกันทั้งภาครัฐและชุมชนทั้งจังหวัด

สำหรับการเคลื่อนงานผ่านBlog คุณลิขิตถือเป็นคนสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงข้อมูล ความรู้และปรีชาญาณจากพื้นที่ มีทั้งให้และรับ ซึ่งผมเห็นว่าทีมงานกศน.สามารถทำหน้าที่เป็นหน่วยจัดการความรู้กลางของอำเภอได้เป็นอย่างดี เพราะกศน.มีภารกิจเรื่องการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จึงควรทำตารางอิสรภาพประเมินกันดูว่าบุคลากรของกศน.ควรมีคุณลักษณะและทักษะความรู้ในเรื่องอะไรบ้างเพื่อทำบทบาทดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มุมมองของผมแบ่งเป็น3ระดับ

ชั้นต้นคือครูความรู้ของของคุณกิจที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ ธุรการประสานวิทยากร เป็นต้น ก็แบ่งได้อีกว่า เป็นชั้นต้นระดับ A,B,C,D

ชั้นสูงคือครูกระบวนการของคุณกิจที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ ทำหน้าที่เป็นนักจัดการความรู้ ประสานเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และวิทยากรให้ความรู้เพื่อสนับสนุนให้คุณกิจเกิดการเรียนรู้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ จะมองผลลัพท์ของนักเรียนว่าสำเร็จหรือไม่คือใช้ประโยชน์ได้จริงหรือบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ใช่ได้สอนครบหรือสอบได้ตามหลักสูตร

ชั้นสูงสุดคือครูกระบวนการของคุณอำนวยที่มาจากหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับคุณกิจในเรื่องต่างๆคือ เป็นครูของครูอีกทีหนึ่ง มิใช่เป็นครูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่เป็นครูกระบวนการเรียนรู้ซึ่งใช้ได้กับทุกเรื่อง อย่างไรก็ตาม           ครูกระบวนการ ก็ต้องมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องราวต่างๆอย่างรอบด้านด้วย

สรุปคือ เป็นคนใฝ่เรียนรู้และมีความสามารถสูงจนเป็นครูของครูได้

 

สำหรับเกษตรตำบลก็ควรเป็นนักจัดการความรู้ในเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

ชั้นต้นคือครูความรู้ของคุณกิจที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ ธุรการประสานวิทยากร เป็นต้น

ชั้ นสูงคือครูกระบวนการของคุณกิจที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ ทำหน้าที่เป็นนักจัดการความรู้ ประสานเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และวิทยากรให้ความรู้เพื่อสนับสนุนให้คุณกิจเกิดการเรียนรู้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

ชั้นสูงสุดคือครูกระบวนการของคุณอำนวยของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเกษตรคือ เป็นครูของครูอีกทีหนึ่ง    ซึ่งต้องมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอย่างรอบด้านและลึกซึ้งด้วย

หน่วยงานอื่นๆก็เช่นเดียวกัน

 

พัฒนาชุมชนและอนามัยก็เช่นเดียวกัน

ผมคิดว่าเมื่อเราได้ฝึกฝนเครื่องมือธารปัญญากันแล้ว    ก็น่าจะได้ลงมือปฏิบัติดู