ระดับความรู้

  ติดต่อ

  พฤติกรรมด้านความรู้หรือความสามารถเกี่ยวกับสติปัญญา (Cognitive domain) จากง่ายไปสู่ยาก 6 ระดับ  

     นริศรา  ธนาภิวัฒนกูร (2542) ได้กล่าวอ้างถึงเบนจามิน เอส บลูม และคณะ ว่าได้ได้แบ่งพฤติกรรมด้านความรู้หรือความสามารถเกี่ยวกับสติปัญญา (Cognitive domain) จากง่ายไปสู่ยาก 6 ระดับ ซึ่งผมขอยกมาบันทึกไว้ ณ ที่นี้ ดังนี้

          ระดับที่ 1 ความรู้ (knowledge) หมายถึงการจำ การระลึกได้ที่มีต่อความคิด วัตถุ ปรากฏการณ์ต่างๆ

          ระดับที่ 2 ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถทางสติปัญญาที่เกี่ยวกับการสื่อความหมาย ในลักษณะของการแปรความ ตีความ และสรุป

          ระดับที่ 3 การนำไปใช้ (Application) หมายถึง การนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง

          ระดับที่ 4 การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง การพิจารณาแยกแยะเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน

          ระดับที่ 5 การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมส่วนประกอบย่อย ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

          ระดับที่ 6 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึงความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับค่านิยม ความคิด ผลงาน คำตอบ วิธีการ  และเนื้อหาสาระเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

หมายเลขบันทึก: 8032, เขียน: , แก้ไข, 2015-03-19 08:31:19+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #knowledge#การจัดการความรู้#พฤติกรรม#ความรู้ทั่วไป#ทบทวนวรรณกรรม#กรอบคิดหลัก#explit

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)