ระดับความรู้

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พฤติกรรมด้านความรู้หรือความสามารถเกี่ยวกับสติปัญญา (Cognitive domain) จากง่ายไปสู่ยาก 6 ระดับ

     นริศรา  ธนาภิวัฒนกูร (2542) ได้กล่าวอ้างถึงเบนจามิน เอส บลูม และคณะ ว่าได้ได้แบ่งพฤติกรรมด้านความรู้หรือความสามารถเกี่ยวกับสติปัญญา (Cognitive domain) จากง่ายไปสู่ยาก 6 ระดับ ซึ่งผมขอยกมาบันทึกไว้ ณ ที่นี้ ดังนี้

          ระดับที่ 1 ความรู้ (knowledge) หมายถึงการจำ การระลึกได้ที่มีต่อความคิด วัตถุ ปรากฏการณ์ต่างๆ

          ระดับที่ 2 ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถทางสติปัญญาที่เกี่ยวกับการสื่อความหมาย ในลักษณะของการแปรความ ตีความ และสรุป

          ระดับที่ 3 การนำไปใช้ (Application) หมายถึง การนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง

          ระดับที่ 4 การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง การพิจารณาแยกแยะเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน

          ระดับที่ 5 การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมส่วนประกอบย่อย ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

          ระดับที่ 6 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึงความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับค่านิยม ความคิด ผลงาน คำตอบ วิธีการ  และเนื้อหาสาระเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#knowledge#การจัดการความรู้#พฤติกรรม#ความรู้ทั่วไป#ทบทวนวรรณกรรม#กรอบคิดหลัก#explit

หมายเลขบันทึก: 8032, เขียน: 25 Nov 2005 @ 20:10 (), แก้ไข: 19 Mar 2015 @ 08:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)