ลปรร จาก Peer Assist

 ผมได้เรียนรู้การประเมินจาก พี่ที่ไปผู้ประเมิน คือ รศ.ดร.ปิติ ทฤษฎิคุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย จาก มอ.ซึ่งคุ้นเคยกันมานาน และ ยังมา ลปรร ในวง UKM ท่านสรุปที่ผมประเมินแบบกัลยาณมิตรให้ที่ประชุม เรื่องการพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ๓ ประเด็น คือ

 1.Leadership

 2.Middle Management

 3.Internal Communication

 สั้น กระชับ และ นำไปปฏิบัติได้ และ ท่านอาจารย์ ที่มาจาก ม.เอกชนท่านได้เติมให้อีกข้อหนึ่ง ที่เป็น หัวใจในการทำงานร่วมกัน คือ Team management

 สนุกดีครับ ทุกท่านช่วยกันเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชื่อมโยงกันหมด

JJ