หลายคนเห็นคุณค่า ความสำคัญของการทำสมาธิ ที่ก่อให้เกิดผลที่ดีหลายอย่าง

มีผู้ปกครองประสบปัญหาเรื่องลูกชายตนเอง เรียนไม่เก่ง เข้าใจยาก มีทิฐิ  อยากจะพาไปทำสมาธิ น่าจะดีขึ้นกว่านี้

แต่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่า ความจริงแล้ว ไม่เกี่ยวกับสมาธิเลย ควรจะไปปรับความคิด การรับรู้เสียใหม่

สมาธิทำให้เกิดความสงบในจิตใจ

เมื่อเด็กมีทิฐิ เข้าใจยาก แล้วพาไปนั่งสมาธิ จะยอมไปหรือ
พฤติกรรมความเคยชินของคนนั้น แก้ไขยาก สมาธิไม่ใช่ทางแก้ปัญหาสำหรับประเด็นนี้

การเข้าใจยาก เรียนไม่เก่ง ต้องแก้ไขในประเด็นการรับรู้ เปลี่ยนวิธีการสอน การเรียนรู้ หากวิธีการสอนแบบเดิม ยากเกินไป เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนในกลุ่มที่ขยัน ใฝ่เรียนรู้ ขวนขวายหาความรู้ ก็ต้องปรับเปลี่ยน จัดรูปแบบ จัดกลุ่มให้เหมาะสมกับเด็ก

หลักของพุทธศาสนา ประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา  

ดังนั้น สมาธิ ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย ยังมีปัญญาอีกด้วย