1.การเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร
2.ผู้นำในการขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
3.มีวิสัยทัศน์ที่ดีและพร้อมยอมรับความคิดของสมาชิก/ ผู้ใต้บังคับบัญชา/ สังคมนั้น
4.เป็นทั้งนักพัฒนาและผู้มีความคิดสร้างสรรค์ เสนอสิ่งใหม่ๆ
5.สร้างกลุ่มให้สามัคคี และพร้อมเสียสละในการทำงาน
6.เป็นต้นแบบที่ดีให้ผู้อื่นเอาเป็นแบบอย่างและปฏิบัติตาม
7.เชื่อมโยงกลุ่มคนต่างๆเข้าหากัน โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่ทำงานร่วมกันและสามารถคลี่คลายความขัดแย้ง
8.เป็นนักวางแผนที่ดี มีความสามารถในการนำเสนอสิ่งใหม่ๆเข้าไว้ในแผนอยู่เสมอ
9.จัดระบบการทำงานร่วมกันได้อย่างดี
10.เป็นที่พึงประสงค์ของกลุ่ม
11.มีความเป็นระเบียบและละเอียดรอบคอบ
12.รอบรู้ ทันต่อสถานการณ์ มีความทันสมัย
13.มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี
14.สร้างแรงจูงใจในการทำงานได้
15.มีความยุติธรรม

ลักษณะหรือบทบาทเหล่านี้ ไม่ได้ครอบคลุมเพียงการเป็นผู้นำขององค์กร แต่รวมถึงผู้นำกลุ่มเล็กกลุ่มย่อย และอย่างไม่เป็นทางการว่าพร้อมที่จะมีภาวะการเป็นผู้นำโดดเด่นได้ หากเขามีลักษณะหลายประการในบทบาท 15 ข้อ ยิ่งมีลักษณะหลายประการมากกว่าครึ่งของที่ระบุไว้นี้ยิ่งจะมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้นำที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความทันสมัย ทันสถานการณ์

โดย พจน์ ใจชาญสุขกิจ

ความเป็นผู้นำ การเรียนรู้