ตราสารหนี้คืออะไร

               ตราสารหนี้เป็นตราสารการเงิน ที่เป็นสัญญาแสดงความเป็นหนี้ระหว่างผู้ออก (Issuer) และผู้ถือตราสารหนี้ หรือที่เรียกว่าผู้ลงทุน ตราสารหนี้ต้องมีกำหนดอาย ุและอัตราดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดเป็นจำนวนที่แน่นอน โดยระบุวันที่ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นล่วงหน้า ตั้งแต่เมื่อออกตราสารนั้น และในระหว่างที่ยังไม่ครบกำหนดอายุ หรือวันไถ่ถอน สามารถซื้อขายโอนเปลี่ยนมือกันได้

               ผู้ออกตราสารหนี้คือผู้กู้เงินจากผู้ที่ซื้อตราสารหนี้ ผู้ออกคือลูกหนี้และผู้ซื้อ คือผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้นั่นเอง ซึ่งแตกต่างจากตราสารทุนหรือหุ้นสามัญ ที่ผู้ถือตราสารทุนนั้น ลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการนั้นๆ ไม่ใช่เจ้าหนี้

               ตราสารหนี้ เป็นศัพท์กว้างๆ แต่ที่ท่านอาจคุ้นเคยมากกว่า คือ “พันธบัตร” และ “หุ้นกู้” โดยพันธบัตร มักใช้เรียกตราสาร-หนี้ ที่ออกโดยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ และมักเรียกว่าหุ้นกู้เมื่อออกโดยบริษัทเอกชน แต่ในต่างประเทศใช้คำว่า “Bond” สำหรับตราสารหนี้ทั่วไปทั้งที่ออกโดยรัฐและเอกชน มีในบางกรณีที่เรียกว่า “Debenture” เมื่อตราสารหนี้นั้นไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ตราสารหนี้ที่เรารู้จักกันดีก็อย่างเช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ข้อดีของตราสารหนี้คือ มีความมั่นคงสูง ความเสี่ยงต่ำ โดยเฉพาะตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งแถบจะถือว่าความเสี่ยง เป็น 0

ข้อเสียคือต้องถือยาวนาน อาจจะนานึง 10 ปี ก็มี แต่เราสามารถนำตราสารหนี้ที่ถือครองไปขายในตลาดรองได้ เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินก่อนถึงเวลาไถ่ถอน โดยตลาดตราสารหนี้ของไทยคือ BEX  (Bond Electronic Exchange)

หากใครสนใจผลตอบแทนที่เสี่ยงน้อย มั่นคงและไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงิน ตราสารหนี้เป็นการออมที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง