เพื่อเอาไว้ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เกิดความสะดวกในการทบทวนเรื่องกรอบเวลาของการดำเนินกิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 2549 ของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา (QAU) ที่ มน. ครับ < Click >

         วิบูลย์ วัฒนาธร