ICT กับการประกันคุณภาพ

เราสามารถนำ ICT มาใช้ในการประกันคุณภาพได้ ในหลายๆ ทาง

ประกันคุณภาพ
 
       ประกันคุณภาพ คือ การวางแผนและการปฏิบัติของหน่วยผลิตที่มุ่งจะผลิตสิ่งที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ผลผลิต ดังนั้น การประกันคุณภาพทางการศึกษาจึงเป็นกระบวนการวางแผน และ กระบวนการจัดการของผู้ที่รับผิดชอบจัดการศึกษาที่จะรับประกันให้สังคมเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสูตร และตรงกับความมุ่งหวังของสังคม (ดร.สงบ ลักษณะ)

ทำไมต้องประกันคุณภาพการศึกษา
                
        เป็นความคิดที่ตรงกับ คำว่า รับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) ที่สังคมมีสิทธิจะเรียกร้องให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาได้เพียรพยายามจะให้การศึกษาพัฒนาบุตรหลานของเขาอย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด เพื่อให้บุตรหลานของเขามีความรู้ความสามารถ ทักษะ  เจตคติ   และคุณลักษณะต่างๆ  ได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล สนองความสนใจ   ความต้องการและความถนัดที่แตกต่างกัน   และข้อสำคัญทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่สังคมต้องการ เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค  ต่อไปนี้ไม่ว่าผู้ปกครองจะส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนไหน เขาทวงสิทธิว่าบุตรหลานของเขาจะต้องได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานคุณภาพสูงเท่ากับการวิ่งเต้นไปฝากบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนดังๆ  ระบบประภันคุณภาพจะยอมไม่ได้   ถ้าบุตรหลานของเขาเสียเวลามารับการศึกษาครบเวลาแล้วไม่มีคุณภาพ


ICT
ICT
ย่อมาจาก Information and Communication Technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถกึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลและการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การนำมาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บและการนำไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้มักจะหมายถึงคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์ (hardware) ส่วนคำสั่ง (software) และส่วนข้อมูล (data) และระบบการสื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ระบบสื่อสารข้อมูล ดาวเทียมหรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ ทั้งมีสายและไร้สาย (ความหมายตามที่ให้ไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙)


ICT ศตวรรษนี้ยังถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาแต่จะกลายเป็นเครื่องมือหรือ tool มากกว่าเป็นแก่น ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถนำ ICT มาใช้ในการประกันคุณภาพได้ ในหลายๆ ทาง ยกตัวอย่างเช่น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้จัดทำ SAR Online ขึ้นมา เป็นแบบอย่างให้กับองค์กรใน มหาวิทยาลัย  ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้าน ICT และการประกันคุณภาพ ไปด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กระป๋อง ⊙︿⊙ความเห็น (0)