การประกันคุณภาพภายใน และ การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ภาวะผู้นำทุกระดับ กับ การพัฒนาที่ต่อเนื่อง

การประกันคุณภาพภายใน และ การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

 ผมได้รับเชิญไปประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชาหนึ่งซึ่ง ไปเป็นกรรมการมาต่อเนื่องหลายปี สิ่งที่กรรมการได้สัมภาษณ์ผู้บริหารทุกระดับ และ ได้ศึกษาหลักฐานเชิงประจักษ์ทีมีปรากฏ สิ่งที่พวกเรา คือ ทีมงานที่มีมาหลากหลาย ทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน อีกทั้งหลากหลายหน่วยงานได้สรุปดังนี้ครับ

 การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยอ้างอิงของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเน้นการดำเนินการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา จะต้อง "สร้างภาวะผู้นำของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง" ที่จำต้อง "สร้างค่านิยม วัฒนธรรม และ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์" เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ที่เรียกว่า Policy deployment และ มีการกำหนดเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ต้อง "เข้าใจ เข้าถึง" จริง ถึงจะมีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

 น่าสนใจครับ เนื่องจากอนาคตทาง สมศ จะศึกษาดู การพัฒนาอย่างต่อเนื่องสองปีย้อนหลัง ซึ่งแสดงถึง "ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" ครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)