มุมพักใจ

มุมพักใจ

เ ค ย คิ ด มั๊ ย ?  ว่ า อ น า ค ต ข อ ง ตั ว เ อ งจ ะ เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร ไ ม่ รู้ สิ น ะ เ ร า คิ ด ว่ า โ ล ก นี้ ไ ม่ มี อ ะ ไ ร แ น่ น อ น ค น เ ร า มี ห ล า ย ด้ า น  ด้ า น ดำ ด้ า น ข า ว จ ะ ต้ อ ง เ ลื อ ก ว่ า เ ร า จ ะ เ อ า ด้ า น ไ ห น อ อ ก ม าทำ ปั จ จุ บั น ใ ห้ ดี ที่ สุ ดเ พ ร า ะ อ ดี ต แ ก้ ไ ข อ ะ ไ ร ไ ม่ ไ ด้ อี ก แ ล้ ว อ ย่ า ทิ้ ง หั ว ใ จ ข อ ง คุ ณ ไ ว้ กั บ อ ดี ต อ ย่ า คิ ด ว่ า อ ดี ต ไ ม่ มี วั น ห ว น คื น อ ย่ า คิ ด ว่ า ไ ม่ มี พ รุ่ ง นี้ อ ย่ า ลื ม บ ท เ รี ย น ข อ ง เ มื่ อ ว า น ทุ ก ชี วิ ต ยั ง มี ค ว า ม ห วั ง อ ยู่ เ ส ม อ จ ง ป ล่ อ ย ใ ห้ ชี วิ ต ดำ เ นิ น ต่ อ ไ ป วั น ห นึ่ ง ถ้ า ชี วิ ต ห ว น คื น ม า สู่ ท า ง ส า ย เ ก่ าที่ เ ค ย ทำ ใ ห้ คุ ณ มี ค ว า ม สุ ขร ะ ห ว่ า ง เ ดิ น ท า ง ใ น แ ต่ ล ะ ก้ าว จ ง อ ย่ า เ ดิ น เ ลี่ ย ง มั น ไ ป อี กน้ อ ย นั ก ที่ ถ น น ส า ย เ ดิ ม ยั ง ค ง ส ภ า พ เ ดิ ม เ พื่ อ ร อ ใ ห้ คุ ณ เ ดิ น ย้ อ น ก ลั บ ม า  ล อ ง เ ดิ น ต่ อ ไ ป สิ บ า ง ที คุ ณ อ า จ จ ะ เ จ อ จุ ด ห ม า ยที่ คุ ณ ค้ น ห า ม า ต ล อ ด ชี วิ ตใ น เ ส้ น ท า ง ที่ คุ ณ เ ค ย เ ดิ น เ ลี่ ย ง มั น ไ ป ก็ ไ ด้ ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทดสอบระบบ

คำสำคัญ (Tags)#มุมพักใจ

หมายเลขบันทึก: 80085, เขียน: 22 Feb 2007 @ 16:05 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

อ่านค่อนข้างยากครับ

หากจะใช้รูปแบบอย่างนี้ น่าจะใช้เป็นช่วงๆ เฉพาะที่เน้นความหมายหนึ่งๆจะดีกว่าครับ

หากมีคนมาแสดงข้อคิดเห็น ต้องตอบด้วยครับ ไม่งั้นเขาจะผ่านเลยไป ไม่มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้