การประชุมโครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียนครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2550 ณ อบต. สะเนียน อำเภอเมืองน่านวันที่ 20 ถุมภาพันธ์ 2550  มีวาระการประชุม ที่น่านสนใจดังนี้

การรับรองการประชุมและรายงานความก้าวหน้าการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่จะทำงานร่วมกัน

และเรื่องการพิจารณาร่วมกัน คือการดูข้อมูลพื้นฐานร่วมกัและดูข้อมูลการจัดทำเวทีชมชนร่วมกันแล้วดูแผนงานงบประมาณ ปี2550 (ร่าง)ของหน่วยงานที่จะทำงานร่วมกันในพื้นที่

เรื่องอื่นๆ เป็นการแจ้งฝ่ายประสานงานโครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียนว่าจะมีกลุ่มประชาอาสารักโครงการหลวงจะมาแจกของและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงสะเนียนในวันที่ 4 มีนาคม 2550 ถ้าหากผู้ใดมีความสนใจหรือจะให้ข้อเสนอแนะก็ยินดีครับ

และเรื่องที่น่าสนใจในเวทีการประชุมคือการสร้างเครือข่ายลุ่มน้ำ สะเนียน4 ตำบลสะเนียน,ถืมตอง,ผาสิงห์,ดู่ใต้)