ปัจจุบันกระแสสังคมโลกได้เรียกร้อง จริยธรรม  คุณธรรม  จนเป็นมูลเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศต่าง ๆ  รัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของ พณฯ ท่าน พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์  ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม  ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  กำหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของภาครัฐดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามวาระแห่งชาติ โดยกำหนดให้ส่วนราชการมอบหมายให้รองหัวหน้าส่วนราชการ  ที่กำกับดูแลภารกิจด้านกำลังคนในภาพรวมของส่วนราชการเป็นผู้รับผิดชอบหลักด้านส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล  เพื่อเป็นหลักในการผลักดันองค์การให้เปลี่ยนแปลง ไปสู่องค์การที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล      ธรรมาภิบาล หมายถึง  การบริหารงนที่มุ่งเน้นหลักการโดยมิใช่หลักการที่เป็นรูปแบบ ทฤษฏีการบริหารงาน  แต่เป็นหลักการการทำงานซึ่งหากมีการนำมาใช้เพื่อการบริหารงานแล้ว  จะเกิดความเชื่อมั่นว่าจะนำมาซึ่งผลลัพท์ที่ดีที่สุด  ประกอบด้วย 6 ประการ  คือ  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า   

     ธรรมาภิบาล  good  governance  แม้จะดีเลิศเพียงใด  ก็ตามก็ยากที่จะกระทำให้สำเร็จได้ครบทุกหลักการ  ก่อนที่จะมาให้ความสนใจการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการนั้น  ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อนที่จะนำไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ การพัฒนางานใด ๆ ต้องพัฒนาที่อุดมการณ์อันเป็นจุดมุ่งหมายของการกระทำที่แท้จริง