สมาคมหยาดฝน ตั้งอยู่ที่ 105 -107  ถ.บ้านโพธิ์  ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000   นายกสมาคมคือ คุณพิศิษฐ์  ชาญเสนาะ   นักพัฒนาชนบทผู้โด่งดังและได้รับรางวัลมากมาย

         สมาคมหยาดฝนมีผลงานพัฒนาชนบทมายาวนาน   ผลงานเด่นมากคือ ด้านอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   เช่น การอนุรักษ์หญ้าทะเล   อนุรักษ์ป่าชายเลน   อนุรักษ์ปลาพะยูน  เป็นต้น

วิจารณ์  พานิช
 20 ก.พ.50