การประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร

DANG.K
ประชาสัมพันธ์นำการส่งเสริมฯ ให้มีประสิทธิภาพ

     ปัจจุบัน การทำงานภาครัฐแนวใหม่  นักส่งเสริมการเกษตรยุคใหม่  จะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา  ภายใต้สมรรถนะหลักและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการเป็นข้าราชการ ยุคใหม่  5  ด้าน  คือ

1) การปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกษตรและชุมชน  2) มีการให้บริการที่ดี  3) มีการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพทำงานอย่างมืออาชีพ  4) มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  และ 5) เป็นผู้มีความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน  นอกจานี้ยังควรเป็นผู้ที่พร้อมต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นตลอดเวลา

     การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากต่อการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร  เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรแพร่กระจายไปสู่เกษตรกร  โดยมี  สื่อบุคคล  (นักวิชาการส่งเสริม

การเกษตร  ผู้ประกาศหอกระจาย)  สื่อกิจกรรม  (นิทรรศการ  การสาธิต  การประกวด  นำชมผลงาน และ สื่อมวลชน   (หนังสือพิมพ์  วิทยุ  และโทรทัศน์)  เป็นตัวเร่งให้เกิดการแพร่กระจายข่าวสารไปสู่เกษตรกรอย่างรวดเร็ว  ทันสมัย  ทันเหตุการณ์  ส่งผลให้เกษตรกรเป้าหมายเกิดความเชื่อถือ  ศรัทธา  และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรอย่างยั่งยืนร่วมกัน

     การประชาสัมพันธ์  จึงเป็นการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง  Two Way  communication คือ  เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขความเข้าใจผิดต่าง ๆ  ให้สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  การสื่อสาร…..   เราสามารถตรวจสอบผลการตอบกลับ (Feedback)  ความเข้าใจของข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ไปสู่เกษตรกรเป้าหมาย  ว่าเขาได้รับข่าวสารแล้ว  เขาเกิดความรู้  ความเข้าใจ  ให้ความสนใจจนถึงระดับการนำความรู้ไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด  ที่จริงเราทุกคนในองค์กรเป็นนักประชาสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัวตัวอยู่บ้างแล้ว  เมื่อเวลามีคนมาติดต่อสอบถามเรื่องราวต่าง ๆ  ขององค์กร  เราให้ข้อมูลเท่าที่เราทราบ  นั่นก็เป็นการทำประชาสัมพันธ์ให้องค์กรในระดับหนึ่งแล้ว  การประชาสัมพันธ์เป็นงานละเอียดอ่อน  สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้ตลอด  บางครั้งการวางแผนในแต่ละกิจกรรมอาจต้องปรับให้เหมาะสม  ดังนั้น  การกำหนดแผนงานด้านประชาสัมพันธ์  จึงควรมี  2  ลักษณะ

     1.       แผนงานหลัก  มีการกำหนด  เป้าหมาย  หรือ  Mission  ที่จะสร้างให้องค์กรเป็นไปตามที่คาด  สามารถวัดผลได้  เช่น  เราจะประชาสัมพันธ์ให้องค์กรรับผิดชอบต่อสังคม  ลูกค้า  และผู้บริโภค

หรือจะประชาสัมพันธ์ให้องค์กรเป็นที่เชื่อถือ  ศรัทธา  และให้บริการเป็นเลิศ

     2.       แผนงานกิจกรรม  เป็นแผนในการกำหนดกลยุทธ์  และวิธีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นแผนปฏิบัติการตามสถานการณ์และช่วงเวลาที่เหมาะสม  ความจริงแล้ว  การประชาสัมพันธ์  ไม่ใช่เพียงเพื่อเผยแพร่ข่าวสารให้เกษตรกเป้าหมายได้รู้จักและเข้าใจการทำงานขององค์กรเท่านั้น  แต่มีขอบเขตตามโครงสร้างการประชาสัมพันธ์  คือ                   

          การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและผลการดำเนินงานขององค์กรผ่านสื่อต่าง ๆ  ได้แก่  หนังสือพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์  วารสาร  แผ่นปลิว  โปสเตอร์  ป้ายประชาสัมพันธ์  รวมถึงสื่ออิเลคทรอนิกส์

ซึ่งทุกคนต้องตระหนักสำหรับการทำงานภาครัฐแนวใหม่

           - นอกจากข้อมูลเผยแพร่แล้ว  เราต้องรู้จักใช้อุปกรณ์สื่อโสต  ช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  เพื่อดึงดูด  กระตุ้นและสร้างความเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น  เช่น  กล้องถ่าย VDO  ภาพนิ่ง

          - นอกจากนี้เราควรมีการทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์  ความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  การนำเกษตรกรดูงานเกษตรที่ประสบผล  แปลงเกษตรกร

ตัวอย่างสำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร  ข้อมูลข่าวสารจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการวิเคราะห์ปัญหา  วางแผน  และการตัดสินใจต่อการพัฒนาการเกษตรของเกษตรกรนอกเหนือจากการถ่ายทอดความรู้โดยตรงผ่านการฝึกอบรม  ทำแปลงสาธิต  ทัศนศึกษาดูงานและเยี่ยมเยียนเกษตรกรแล้วยังต้องอาศัยการให้บริการข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับฤดูกาลและความต้องการของเกษตรกรผ่านสื่อต่าง ๆ  ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค   เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย  รวดเร็ว  ทันเหตุการณ์  เป็นการขยายโอกาสในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอีกทางหนึ่ง

      สำหรับ กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร  ที่น่าสนใจ  คือ

           1.  การทำข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการเกษตรที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาล  ผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ  ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

            2. การทำจดหมายข่าวรายเดือน

            3.  การนำสื่อมวลชนดูงานผลงานส่งเสริมหรือแปลงเกษตรกรที่ประสบผล

            4.  การแถลงข่าว/ผลงาน

            5.  การจัดนิทรรศการผลงาน

            6.  การจัดงานวันเกษตรกร

            7.  การประกวดผลงาน/เกษตรกรดีเด่น  เพื่อเป็นแบบอย่าง

            8.  การผลิตเอกสารคำแนะนำ/ตักเตือนทางวิชาการ

            9.  การผลิตรายการวิทยุ

            10. การผลิตรายการโทรทัศน์

     ในการทำทุกกิจกรรมที่กล่าวมาแล้ว  จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการทำนักวิชาการส่งเสริมส่วนใหญ่  มักมีคำถามว่า  ไม่รู้จะเอาข้อมูลอะไรมาเผยแพร่?  คำถามนี้จะหมดไป  ถ้าเรา

รู้จักบริหารจัดการข้อมูล  คือ

           1.  เราต้องรู้จักสำรวจ/วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของเกษตรกรและพื้นที่  รวมทั้งสถานการณ์การเกษตรที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เป็นพื้นฐานในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  เราก็สามารถมีคลังข้อมูล

ที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วว่า  เราต้องการอะไรจะได้ถ่ายทอดความรู้ได้ตรงกับความต้องการ  และนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  ไม่ใช่ขยะข้อมูล

           2. เราต้องจัดหมวดหมู่  ประเด็นข้อมูลข่าวสารที่จะให้บริการแก่เกษตรกร  และนำข้อมูลเหล่านั้นมาเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน  และสื่อท้องถิ่น  เช่น

                      -  ข้อมูลสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ

                      -  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

                      -   ราคาสินค้าเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

                      -  แหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

                      -   แหล่งความรู้สู่แปลงสาธิตที่ประสบผล

                      -  สถิติสถานการณ์ภัยธรรมชาติตามฤดูกาล

     เมื่อเราบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบแล้ว  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเกษตรกร  โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย  ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ  เป็นกลุ่มที่ด้อยโอกาสในการเข้าถึงข่าวสารการเกษตร  เนื่องจากได้รับการศึกษาต่ำกว่าขั้นพื้นฐาน  ยากจน  ขาดทุนในการประกอบอาชีพ  จากการสำรวจ  สถานการณ์รับสื่อของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม  (โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่ ปี 2547)  พบว่า  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรขาดข้อมูล  ความรู้  สนับสนุนการบริการส่งเสริมการเกษตร  เอกสารคำแนะนำทางการเกษตรมีเนื้อหากว้างไม่เฉพาะเจาะจงกับพื้นที่  สื่อที่ได้รับไม่ทันฤดูกาลและความต้องการของเกษตรกร   การแก้ไขปัญหานี้ เราต้องเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา  โดยใช้เครือข่ายหรือกลุ่มที่สนใจในปัญหาเดียวกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  นำเอาความรู้  ประสบการณ์  ภูมิปัญญาของแต่ละคนมาเล่าสู่กันฟัง  มีโจทย์ในการเรียนรู้ร่วมกัน  และมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้งส่วนกลาง  จังหวัด  และตำบล  ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก  และหาองค์ความรู้ที่ชุมชนยังขาด  เป็นที่ปรึกษา  แนะนำ  กระตุ้น  ให้เกษตรกร  วิเคราะห์ปัญหา  ค้นหาสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง  ตลอดจนเป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้กับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่   โดยต้องหมั่นฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ  ปรับกระบวนทัศน์การทำงาน  อย่างมืออาชีพ  ซึ่งทุกสิ่งที่พูดมานี้  กรมฯ  ได้มีหนังสือ ที่  กษ 1006/ 19  ลงวันที่  6  มกราคม  2548  เรื่องการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  มีประเด็นที่สำคัญ  คือ  

           1.  ให้ใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ  เป็นกลไกหลักในการปฏิบัติงานในพื้นที่

           2.  ให้เจ้าหน้าที่มีบทบาทในการเป็นผู้อำนวยความสะดวก  เป็นที่ปรึกษา  แนะนะกระตุ้นเป็นนักวิชาการ  เป็นผู้ประสานงาน  เป็นผู้บริการถ่ายทอดความรู้  และเป็นผู้ติดตามประเมินผล

           3.  เน้นให้ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรใต้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   และเกษตรกรได้รับรู้เพื่อการประสานงานแบบบูรณาการ  และให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัด

 บทสรุป

      จะเห็นได้ว่ากรมฯ  ได้ให้ความสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์ในการเป็นตัวนำการส่งเสริมการเกษตรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว  ทันสมัย  ทันเหตุการณ์  ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความเชื่อถือ

ศรัทธา  และให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรอย่างยั่งยืนร่วมกัน  ดังนั้น  นักส่งเสริมยุคใหม่ต้องตระหนักที่จะเป็นนักประชาสัมพันธ์  คือ  พยายาม  นำความรู้ในวิชาชีพอย่างมืออาชีพไปเผยแพร่ให้บริการ  เอาใจใส่ลูกค้า  สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อเกษตรกรให้ได้  เพราะงานเกษตรกรที่เราทำอยู่จัดเป็นงานบุญ  ช่วยเหลือคน  ขอให้เราปรับวัฒนธรรม  ในการทำงานของการเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ต้องมีวิญญาณของการให้บริการอย่างจริงใจ  (Service mind)  กับพี่น้องเกษตร  แล้วเราจะได้ใจเขามาเป็นกระจกสะท้อนถึงผลงานที่เราทำ  โดยเราไม่ต้องเป็นผู้บอก

 ****************************  

เสาวนิตย์  ขุนฤทธิ์แก้ว  " เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง  การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร  ใช้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ระหว่างวันที่  15 - 20  พฤษภาคม  2548    ศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดสุพรรณบุรี"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์ความรู้ของฉัน

คำสำคัญ (Tags)#ประชาสัมพันธ์

หมายเลขบันทึก: 79875, เขียน: 21 Feb 2007 @ 14:56 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 00:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

  • ขอต้อนรับ Blogger คนใหม่
  • จะคอยติดตามต่อไปนะคะ

ขอบคุณครับได้ประโยชน์มากเลยครับ สำหรับผม นวส.ใหม่