โครงการนี้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่จะจัดตั้ง "พุทธมณฑลจังหวัด" โดยจังหวัดพัทลุงจะจัดสร้าง   เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนม์พรรษา 80 พรรษา

         ตามแผนที่กำหนดไว้   สถานที่ตั้งจะอยู่ในพื้นที่อาศรมภูมิปัญญาสุขภาวะ   วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง

         วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อให้นักศึกษา  ข้าราชการและประชาชนทั่วไปมีสถานที่ประกอบพิธีการทางพระพุทธศาสนา   และพิธีการทางประเพณี  และวัฒนธรรมที่สำคัญ

วิจารณ์  พานิช
 20 ก.พ.50