ในวันที่ 23 ก.พ. 50  กรมส่งเสริมการเกษตรจะมีการประชุมคณะทำงาน KM  ชุดใหม่ ที่ได้มีการปรับปรุงจาก ปี 49 เป็นครั้งแรก 

          ซึ่งในปีนี้ เราได้มีการปรับปรุงคณะทำงานฯ ใหม่ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเดิมๆ นั่นแหละค่ะ  แต่มีเพิ่มมาอีกเท่าตัว รวมแล้วประมาณ 40 คน นับว่าเป็นคณะใหญ่ทีเดียว

           เนื่องจากในปี 50 นี้ ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์) ได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานย่อยทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค (จังหวัด , ศูนย์ปฎิบัติการต่างๆ )  ใช้ KM เป็นเครื่องมือในการทำงานส่งเสริมการเกษตร  โดยให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตทั้ง 6 เขต เป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายภายในเขต พร้อมทั้งสนับสนุน และร่วมเรียนรู้กระบวนการดำเนินงาน KM กับจังหวัด และศูนย์ปฎิบัติการ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วย โดยมีคณะทำงานฯจากส่วนกลาง ร่วมเป็นทีมสนับสนุนด้วย

            ประเด็นสำคัญที่จะคุยกันในที่ประชุมครั้งแรกนี้ มีอยู่ หลายเรื่องด้วยกัน  ดังนี้

 •   การแต่งตั้งคณะทำงานฯ ชุดใหม่
 •   แนวทางการจัดการความรู้กรมฯ ในปี 50
 •   การวัดผลการจัดการความรู้ตามคำรับรองฯ ปี 50
 •   งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจัดการความรู้ ปี 50
 •   การจัดเวทีสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดหลักการ     และแนวปฎิบัติในการจัดการความรู้ของ ปี 50   

            วันนี้..... ขอนำยกร่างการจัดเวทีสัมมนา ฯ ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 ก.พ. - 2 มีค. 50 นี้ ที่โรงแรมหลุยส์ แทรเวิร์น หลักสี่ กรุงเทพฯ มาเล่าสู่กันฟังก่อนนะคะ  กิจกรรมที่กำหนดไว้ มีดังนี้คะ

 •  ฉายวีดีทัศน์ "การขับเคลื่อนเครือข่าย KM ประเทศไทย"
 •   การบรรยายพิเศษ "หลุมดำ...การจัดการความรู้"      โดย ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด  (สคส.)
 •  การบรรยายพิเศษ "การเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  โดย ดร. ประทีป วีระพัฒนนิรันด์   มูลนิธิพลังนิเวศน์และชุมชน
 • ชี้แจง การดำเนินงานการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2550  โดย นางสาวอารยา บุญจริง ผอ.กวพ.
 • เล่าเรื่อง "ประสบการณ์การนำ KM ไปใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร"  โดย  คุณทวี มาศขาว  จังหวัดนครพนม  คุณสายัณห์ ปิกวงศ์ จังหวัดกำแพงเพชร คุณชาญวิทย์ สมศักดิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และคุณอุษา ทองแจ้ง ส่วนกลาง
 • แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร" 
 • แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่วนกลาง และเขต เพื่อกำหนดแนวทางในการเสริมหนุนการดำเนินงาน KM ของจังห วัด

          สำหรับผลการประชุมมีความก้าวหน้าอย่างไร......จะได้นำเสนอในโอกาสต่อไปค่ะ.........

       

 นันทา ติงสมบัติยุทธ์

21 ก.พ.50