วันที่ 20 ก.พ.2550   เป็นวันประวัติศาสตร์ของ สคส.   เราจัด workshop ภายในของ สคส. เพื่อร่วมกันใช้สมองซีกขวา  แสวงหาทิศทาง  เป้าหมาย  และยุทธศาสตร์ของ สคส. ในปี 2550  และในระยะที่ 2 (2551 - 2555)  ถ้าจะมี

         "คุณลิขิต" ประจำงานนี้คือคุณอุ   จะรายงานรายละเอียดให้ทราบกันนะครับ   ผมจะสรุปโดยย่อที่สุดว่า   เรามองว่าควรมี สคส. ทำงานขับเคลื่อน KM ประเทศไทยร่วมกับภาคีต่อไป   โดยจะต้องทำงานให้ทะมัดทะแมงและ commit การทำงานร่วมกับภาคีอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น   และทำงานร่วมกันเป็นระยะเวลาที่ยาว (เช่น 2 ปี) เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันอย่างใกล้ชิด

Keyword ของแนวทางที่จะเปลี่ยนไป ได้แก่
      - ยุทธศาสตร์ KM Plus คือจะมีการใช้ Multiple tools มากขึ้น
      - ยุทธศาสตร์ KM -2 หรือ KM กำลังสอง คือทำ KM ซ้อน KM ร่วมกับ KM Team ของหน่วยงาน  เพื่อเชื่อมโยงกับ KPI ของหน่วยงานภาคี
      - ยุทธศาสตร์ Research ontop KM เพื่อสังเคราะห์ความรู้แจ้งชัดเกี่ยวกับ KM จากกิจกรรมของภาคี
      - ยุทธศาสตร์ "ตัวป่วน"  หรือ change agent ทั้งที่เป็น "คุณอำนวย" และที่เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
      - ยุทธศาสตร์ area - based เพื่อใช้ KM สร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่   โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน,  เศรษฐกิจพอเพียง,  อยู่ดีมีสุข

วิจารณ์  พานิช
 20 ก.พ.50