ท่านเจ้าพระยาบดินเดชา  (สิงห์  สมุหนายก)

     เจ้าพระยาบดินเดชา(สิงห์  สมุหนายก) สืบเชื้อสายมาจากศิริวัฒนะพราหมณ์  ซึ่งรับราชการในตำแหน่งปุโรหิตในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  พราหมณ์ศิริวัฒนะมีบุตรได้รับราชการที่พระมหาราชครูพระราชปุโรหิตาจารย์ ราชสุภาวดี ศรีบรมมหงศ์  องค์บุริโสดม พรหมทิชจารย์ 

     พระมหาราชครู มีบุตรปรากฎนามต่อมา 2  คน  คือ เจ้าพระยาพิษณุโลก(เมฆ)และเจ้าพระยามหาสมบัติ(ผล)