สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน บันทึกนี้ดิฉันจะขอเล่าแผนปฏิบัติการรณรงค์เครื่องแต่งกายนิสิตถูกระเบียบ ประจำปีงบประมาณ 2550 ระยะที่ 1 : ช่วงการบริหารจัดการภายใน  แผนฯ ของเรามีดังนี้ค่ะ เริ่มแรกต้องมีเจ้าภาพรับผิดชอบค่ะ  ทางงานวินัยและพัฒนานิสิต ร่วมกับหน่วยประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต เป็นผู้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน เรียกชื่อว่า คณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์การแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยมีผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตเป็นกรรมการและเลขานุการ และมีหัวหน้างานวินัยและพัฒนานิสิต เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และมีทีมงานวินัยและพัฒนานิสิต และหน่วยประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต เป็นคณะกรรมการประสานงาน โดยทีมงานมีหน้าที่ ดังนี้ ค่ะ
            1.ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
            2.ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
            3.จัดทำและเตรียมเอกสารข้อมูล
            4.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
             ในส่วนของคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานเราได้รวมเอาหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันเป็นเครือข่ายรณรงค์ดังนี้
             1.กองกิจการนิสิต
              2.งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
              3.คณะมนุษยศาสตร์
              4.คณะนิติศาสตร์
              5.คณะสหเวชศาสตร์
              6.คณะสังคมศาสตร์
              7.คณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์
              8.คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
              9.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
             10.คณะวิศวกรรมศาสตร์
             11.คณะวิทยาศาสตร์
             12.คณะเภสัชศาสตร์
             13.คณะทันตแพทยศาสตร์
              14.คณะแพทยศาสตร์
              15.คณะพยาบาลศาสตร์
              16.คณะสาธารณสุขศาสตร์
              17.คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              18.บัณฑิตวิทยาลัย
              19.คณะศึกษาศาสตร์
              20.วิทยาลัยนานาชาติ
              21.ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
              22.สภาอาจารย์
              23.กองคลัง
              24.กองแผนงาน
              25.กองบริการการศึกษา
              26.ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
              27.พิพิธภัณฑ์ผ้า
              28.ศูนย์พม่าศึกษา
              29.หน่วยกฎหมาย
              30.สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
              31.สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร
              32.นายกองค์การนิสิต
              33.ประธานสภานิสิต
              34.ประธานคณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์
              35. ประธานสโมสรนิสิตทุกคณะ 
              ซึ่งรายชื่อดังกล่าวจักร่วมทำงานกันเป็นเครือข่ายค่ะ  แล้วพบกันใหม่ในบันทึกฉบับหน้าค่ะ