ประเมินผลสำเร็จและความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้งบประมาณฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ปี 2548 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นงานที่อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูล จากการทำงาน ได้พบคุณค่าของผู้เป็นเจ้าของโครงการ และคนพิการที่มีคุณภาพ มีความสุขกับสังคมเอื้ออาทรได้อย่างดี