ในหน้า 35 ของเอกสารชื่อ “คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา : ผลประเมินรอบแรก” โดย ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการ สมศ. นำเสนอที่ประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน 18 ตุลาคม 2548 มีการสรุปแนวโน้มของผลการจัดการศึกษาจากมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ดังนี้

 

         จากตารางจะเห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาไทยโดยรวมแล้วสอบผ่านในรอบแรกแค่หนึ่งมาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ นอกนั้นไม่ได้มาตรฐานหรือมีแนวโน้มไม่ได้มาตรฐาน

         ผมว่าน่าแปลกตรงที่การบริหารจัดการดี (ได้มาตรฐาน) แต่ผลลัพธ์อื่น ๆ ไม่มีดีตามไปด้วยเลย หรืออาจเป็นไปได้ว่า เกณฑ์การตัดสินด้านการบริหารจัดการของ สมศ. ในรอบแรกยังต่ำอยู่

         วิบูลย์ วัฒนาธร