สมศ. ได้มีหนังสือ (ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548) ถึงมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้ทำการกำหนดค่าน้ำหนักความสำคัญสำหรับการประเมิน (รอบ 2) ในแต่ละมาตรฐาน โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะต้องนำเรื่องนี้ผ่านสภามหาวิทยาลัยก่อน และให้ส่ง สมศ. ภายในสิ้นเดือน พ.ย. 48 นี้

         พอดีที่ มน. จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันเสาร์ที่ 26 พ.ย. 48 และเรื่องการกำหนดค่าน้ำหนักตามที่ สมศ. ต้องการนั้น คณะกรรมการบริหาร มน. ได้เคยมีมติเรื่องนี้ไว้แล้ว เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 48 ดังนั้น มน. จึงสามารถทำให้ได้ตามกรอบเวลาที่ สมศ. ต้องการ

         มติ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อ 6 ก.ค. 48 มีรายละเอียดดังนี้ครับ

 

         วิบูลย์ วัฒนาธร