มาแล้วค่ะนิสิตแต่งกายถูกระเบียบ ลำดับที 6 ดิฉันเจอตอนที่น้องเค้ากำลังจะเดินผ่านหน้าห้องผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต น้องคนนี้ ชื่อ นางสาวนาตอนงค์ แห้วเพชร  นิสิตคณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ ชั้นปี 2 ภาคปกติ 
         แรงจูงใจการแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ
         1. สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ
         2. เพื่อรักษามาตรฐานของนิสิตตัวอย่างที่ดี
         ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยในการรณรงค์การแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ
          1. ในการที่เราอยู่ในสภาพนิสิต นักศึกษา เราจึงควรต้องแต่งกายชุดนิสิตที่ถูกระเบียบ เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และทำตามกฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัย
           2. การแต่งกายที่ถูกระเบียบ ย่อมส่งผลถึงภาพพจน์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
            สถานที่พบนิสิต  อาคารอเนกประสงค์