KM  ทำนาย้อนยุคด้วยนาข้าวอินทรีย์  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2550  นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อม  ด้วยผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ   เกษตรอำเภอ  และประชาชน บ้านยาวยวน  พร้อมใจกันทำนาอินทรีย์   เพื่อสุขภาพและชิวิตที่ดีของชุมชน โดยปลูกข้าวพันธ้สังข์หยด ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณภาพสูง คุณค่าทางอาหารสูงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและมีราคาสูง เป็นที่ต้องการของตลาดโดยใช้วิธีการแบบธรรมชาติไร้สารเคมี ปลูกแบบย้อยยุค  แบบสมัยปู่ย่าตายาย  จำนวนที้งสิ้น 80 ไร่ ขณะนี้ข้าวสุก  จึงได้ดำเนินการทำพิธีแรกนา เก็บข้าวด้วยแกะซึ่งเป็นวิธีเก็บข้าวที่ดีที่สุด มีการลงแขก(ลงวาน)   ร่วมกันเก็บอย่างสนุกสนานมีหัวหน้าส่วนราชการ อบต. ร่วมกัน คาดว่าประชาชนทุกคนมีอาหารที่ดีบริโภค สุขภาพจะดีแน่นอน  และ ประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติดำเนินชิวิตแบบย้อนยุค  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  แล้วครับ

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นำโดย นายเรวัฒน์  เพ็ชรสงฆ์ 

ร่วมภาคีเครือข่าย

ร่วมกิจกรรม KM การเก็บเกี่ยวข้าวย้อนยุค