การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  เป็นเรื่องที่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหารต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก  เพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่ต้องวางรากฐานให้เป็นคนที่สมบูรณ์  โดยการเตรียมความพร้อมในพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา