บันทึกนี้ต่อจาก บันทึกที่สี่

   ข้อเสนอแนะเกณฑ์องค์ประกอบที่ 10 จากสำนักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ครับ

   ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ เห็นด้วยกับการใช้เกณฑ์ที่ 1 เป็นดัชนีการประเมินด้านงานธุรการ เนื่องจากมีความสมเหตุสมผลมากว่าในด้านของการประเมิน

   ดัชนีที่ 10.2 ควรปรับเกณฑ์ข้อที่ 4 เป็นมีการประเมินผลและนำผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา


                                                                                          บอย สหเวช
                                                                                           15 ก.พ. 50