OKM-7 : เกณฑ์องค์ประกอบที่ 10 ของสนง.เภสัชศาสตร์

บอย สหเวช
    บันทึกนี้ต่อจาก บันทึกสอง
    เป็นมุมมองของสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ เกี่ยวกับ เกณฑ์องค์ประกอบที่ 10  ของสำนักงานนี้ มีดัชนีที่ 10.5 งานห้องปฏิบัติการมาแบ่งปันให้ทราบด้วยครับ
    

 ดัชนีการประเมิน

 เกณฑ์การตัดสิน

 ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
2. มี(1)+ มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. มี(2)+ มีการพัฒนางานโดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
   ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อย 1 กิจกรรม
    หรือมีการพัฒนาระบบเดิมอย่างชัดเจน
4. มี(3)+ มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
5. มี(4)+ มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

 ดัชนีที่ 10.2 งานการเงินและพัสดุ

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
2. มี(1)+ มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. มี(2)+ มีการวางระบบการควบคุมภายในและปรับปรุงการ
    ควบคุมภายใน
4. มี(3)+ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
5. มี(4)+ มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

 ดัชนีที่ 10.3 งานนโยบายและแผน

1. มีนโยบายหรือแผนปฏิบัติการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
2. มี(1)+ มีการปฏิบัติงานและดำเนินงานตามแผน
3. มี(2)+ มีการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศ
4. มี(3)+ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
5. มี(4)+ มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

 ดัชนีที่ 10.4 งานบริการการศึกษา

1. มีการจัดทำปฏิทินการศึกษา ตารางสอน โครงการฝึกงาน 
    คุ่มือนิสิตและอาจารย์ และเผยแพร่ให้รับทราบทันเวลา
2. มี(1)+ มีการติดตามและประเมินผลหลักสูตรการสอน และ
    ผลการเรียนนิสิตตามรอบเวลาที่กำหนด
3. มี(2)+ มีช่องทางขอรับคำปรึกษา ขอรับบริการ หรือร้องเรียน
   ได้มากกว่า 1 ช่องทาง และให้บริการได้ตลอดระยะเวลาที่เปิด
    รับบริการอย่างเป็ฯลายลักษณ์อักษร
4. มี(3)+ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
5. มี(4)+ มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 

 ดัชนีที่ 10.5 งานห้องปฏิบัติการ 1. มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
2. มี(1)+ มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. มี(2)+ มีการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศ
4. มี(3)+ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
5. มี(4)+ มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

 

                                                                                        บอย สหเวช
                                                                                        15 ก.พ. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#okm#การประกันคุณภาพ#officekm#คณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 78842, เขียน: 15 Feb 2007 @ 17:57 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)