สพท.นม.1  จัดอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่างตัวแทนของศูนย์ ไอซีที  ทั้ง 16 กลุ่มโรงเรียน  นอกจากนี้  ยังให้ความรู้เรื่องการจัดทำ Web Server ด้วย Linux SIS ให้นำไปใช้ในองค์กรของแต่ละคนอีกด้วย  นับว่าเยี่ยม มากๆ