นักเรียนประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน นำเสนอรายงานของกลุ่ม

http://gotoknow.org/file/tomtomtom/DSCN0003.JPG