เครือข่ายไทยมิตรภาพเอเชีย มี 

วัตถุประสงค์   ·       สนับสนุนให้เกิดการประสานสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของสมาชิก และความร่วมมือกันในประเทศไทย     และเครือข่ายในทวีปเอเชีย   ·       สนับสนุนให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม  

·       สนับสนุนการพัฒนาแบบพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของคนและชุมชน  ทั้งในเมืองและชนบท

  ·       สนับสนุนการเรียนรู้  และการเติบโตด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ  มุ่งรณรงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง    ด้วยการสร้างสรรค์และจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของท้องถิ่นนั้นๆ โดยปราศจากการชี้นำใดๆจากบุคคลอื่น   ·       สนับสนุนให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในชุมชน ท้องถิ่น และสังคม   ·       ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ   ·       เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ   ทั้งหน่วยงานของภาครัฐ  และองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องและสอดคล้องกัน