ครูเป็นผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์   ศิษย์จะรัก เคารพครู  ครูต้องเป็นที่สนใจของผู้เรียน   สิ่งที่น่าสนใจของศิษย์คือสื่อที่ครูมอบให้