โรงเรียนบ้านหนองรังกา  ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนอย่างหลากหลาย  ดังนี้คือ

     -  จัดทำแบบฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 - 6 ให้ฝึกคิดทุกวัน ในช่วงเช้า

    -  จัดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดจากแหล่งเรียนรู้

    -  จัดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดในวันสำคัญ