สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด

 Performance Management in Action ประเมินเพื่อพัฒนา ความก้าวหน้าอยู่ที่ ฅน

ด่านซ้าย

ภาพ ลูกสาวท่านรองพัชรี รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกุล กำลังพิสูจน์ ว่าต้นสาระ มีกลิ่นเช่นไร

 พฤติกรรมการทำงาน เป็นผลจากการที่เราได้ กำหนด สร้าง พัฒนา สมรรถนะ ทั้งด้าน ความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติ

 ผลจากการกำหนดสมรรถนะ จะมีการแสดงออกมาเป็น "พฤติกรรมการทำงาน"

 การประเมินเพื่อพัฒนาทุกรอบไตรมาส หรือ  ทุกรอบกิจกรรมจะเป็นประโยชน์ ต่อ ตน และ ฅน งาน องค์การ

 นอกจากการรายงานเป็นเอกสาร สรุปภาระงาน การสัมภาษณ์รายบุคคล และ การฟังผลสะท้อนแบบรอบทิศ แบบ ๓๖๐ องศา เป็นหนทางที่ต้องกระทำ

 ผลพลอยได้นำไปประกอบ "พิจารณา ความดี ความชอบ"ได้ด้วยครับ

JJ2007