µ ความหมายของการจัดการความรู้

คือ การแสวงหา และนำความรู้ที่มีอยู่ทั้งในตัวบุคคลและองค์กร รวมไปถึงความรู้ที่ชัดแจ้งบางส่วน มารวบรวม กลั่นกรอง และ ประมวล อย่างเป็นระบบ   เพื่อนำไป ถ่ายทอด ในรูปแบบต่างๆ ให้ ทุกคนในองค์กรและนอกองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้และ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

 http://gotoknow.org/file/kruvee/P1040581.jpg