ระดับปฐมวัยมี  2  ชั้นเรียน  คือ

   ชั้นอนุบาลปีที่  1  มีนักเรียน  13  คน

  ชั้นอนุบาลปีที่  2  มีนักเรียน   21  คน

  ครูสอนระดับอนุบาลมี  2  คน  คือ

      1.  นางบุญทิวา   ศรีนาค  สอนชั้นอนุบาลปีที่  1

      2.  นางอุทัยวรรณ  มุ่งเขตกลาง  สอนชั้นอนุบาลปีที่  2