โรงเรียนมีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรเป็นประจำทุกภาคเรียน มีทั้งการจัอหาวิทยากรมาให้การอบรม การใช้บุคลากรในโรงเรียนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น หรือส่งไปอบรมตามสถานฝึกอบรมที่จัดอบรม ทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนา ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและปริสทธิผล สูงยิ่งขึ้น