จำนวนเครื่องคอมฯ   25  เครื่อง

จอโปรเจคเตอร์ 1 จอ

จอดอมฯ  30  เครื่อง