โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก  นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้