รายงานการประชุม ครั้งที่ 11

"ก่อนหน้านั้นกระแสของวิทยุชุมชนยังค่อนข้างสับสนอยู่บ้าง หลายคนเข้าใจว่าวิทยุชุมชนเป็นการตั้งที่ผิดกฎหมาย และยังไม่อยากเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วย รวมทั้ง นพ.ภักดี และผมเอง ที่อยู่ระหว่างการติดตามรับฟังข่าวคราวความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเหล่านี้ "

บันทึกรายงานการประชุม
ผู้บริหารวิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย
ครั้งที่ 11/2548
ณ จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย

.........

ผู้เข้าประชุม
1.นายชยุต ไชยทิพย์
2.นายสำเนียง แดนสามสวน
3.นายวีรชัย ฉิมงาม**(เสนาหอย)
4.นายเดชา สายบุญตั้ง** (นายสาระแน)
5.นายมณี รัตนเลิศ
6.นายนิพนธ์ เนตรผง
7.ด.ต.วิชิต ประกิระตา
8.นายฮับหุ่ง สิงห์สถิตย์
9.นายสุพจน์ โกมัย
10.นายทรงจิต เนตรผง

เปิดประชุมเวลา 20.05 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
นายนิพนธ์ เนตรผง นายสถานี
1.สถานีตรวจสอบการใช้คลื่นวิทยุฯ มาตรวจสถานีวันที่ 16 มิถุนายน 2548 อยู่ในหลักเกณฑ์
2.ประชุมงานผีตาโขน ที่สำนักนายกเทศบาลไม่ได้กล่าวถึงวิทยุชุมชน วิทยุชุมชนจะร่วมถ่ายทอดร่วมกับ สวท.ด่านซ้ายในวันที่ 9 กค.2548 วันที่ 8 กค.48 วันโฮม 10.00 น. ผู้ว่ามาเปิดที่วัดโพนชัย วิทยุชุมชนจะถ่ายทอด โดยให้ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาจัดรายการ การรายงานเหตุการณ์ให้ทุกคนเรายงานเหตุการณ์ได้

ด.ต.วิชิต ประกิระตา
- ได้ขอเงินค่าใช้จ่ายจากนายกเทศมนตรีตำบลด่านซ้าย 2,000 บาท และขอให้เก็บกวาดสถานีให้เรียบร้อย เพื่อต้อนรับผู้เข้ามาเยี่ยมสถานี

คุณสุพจน์ โกมัย
- การถ่ายทอดจะต้องทำงานเป็นทีม ผู้จัดรายการจะต้องมีผู้ช่วยในการติดต่อประสานงาน
- สืบเนื่องจากการจัดงานอีสานโสเหร่ ทีมเนชั่นแนล จะมาทำข่าวและจะมาสัมภาษณ์ทีมงานวิทยุชุมชน ว่าวิทยุชุมชนสามารถทำอะไรให้ชุมชนเข้มแข็งบ้าง วันที่ 8 กค.2548
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายได้จัดตั้งห้องสมุดเด็กและเยาวชนมีหนังสือ ของเล่น ซึ่งมีผู้บริจาคให้มีการจัดกิจกรรม ตั้งอยู่ตรงข้ามศูนย์พรรคไทยรักไทยเดิม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1.เรื่องช่วงเวลาของเด็กและเยาวชน ยังไม่เป็นระเบียบ คำพูดไม่เหมาะสม
นายทรงจิต เนตรผง : บางคนไม่มีชื่อในผังรายการ ได้เข้ามาจัดรายการและพูดโทรศัพท์ด้วยถ้อยคำไม่สุภาพ

มติที่ประชุม ให้ผู้บริหารสถานีผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาดูแล ตักเตือน
      วันจันทร์ คุณชยุต ไชยทิพย์ 06-227234
      วันที่อังคาร คุณสุพจน์ โกมัย
      วันพุธ คุณมณี รัตนเลิศ
      วันพฤหัสบดี คุณนิพนธ์ เนตรผง
      วันศุกร์ คุณสำเนียง แดนสามสวน
      วันเสาร์ คุณทรงจิต เนตรผง
      วันอาทิตย์ คุณเดชา สายบุญตั้ง 01-2632232

คุณเดชา สายบุญตั้ง : เมื่อดำเนินรายการไปซักระยะก็ควรมีการปรับปรุงผังรายการ

ด.ต.วิชิต ประกิระตา :รายการที่ดำเนินรายการโดยเด็ก ขอให้ติดตามดูแลในการพูดจา จะพิจารณาอย่างไร

คุณเดชา สายบุญตั้ง : อยากให้เด็ก เยาวชนทำรายการที่เป็นสาระ       มากกว่าการจัดรายการเพลงอย่างเดียว

คุณชยุต ไชยทิพย์ : ขอให้ผู้บริหารสถานีรับผิดชอบเข้ามาดูแลเป็นพี่เลี้ยง ประเมินผล

คุณสุพจน์ โกมัย : ไม่อยากให้เราเป็นผู้ชี้แนะ เราน่าจะเป็นผู้แนะนำมากกว่าการให้เด็กทำอย่างนั้นอย่างนี้ ตามความคิดเราเด็กจะได้มีอิสระในการทำรายการ

คุณเดชา สายบุญตั้ง : น่าจะมีการนัดผู้จัดรายการทุกคนรวมทั้งเด็ก เยาวชน มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเราจะได้กำหนดแนวทาง

มติที่ประชุม เห็นชอบวันที่ 30 ก.ค.2548 เวลา 09.00 น.ให้นัดเด็กและเยาวชนมาประชุมที่สถานี เพื่อเสนอรายการที่ตัวเองทำ โดยคำแนะนำของพี่เลี้ยง


2. เรื่องก่อสร้างสถานีวิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย
ดต.วิชิต ประกิระตา : การดำเนินการเน้นที่การประหยัดเงินให้มากที่สุด มีการทำบัญชีจัดเก็บเป็นระบบ ได้จ่ายเป็นค่าน้ำ ไฟฟ้าวัดโพนชัย 2,000 บาท วัสดุในการก่อสร้าง บางอย่างก็มีความพร้อม ติดขัดช่างที่จะก่อสร้าง คือ สท.เล็ก ติดงานยังไม่สามารถก่อสร้างต่อได้

คุณทรงจิต เนตรผง
- หาก สท.เล็ก ว่างที่จะก่อสร้างได้ก็สามารถดำเนินการได้และ สท.เล็ก ตั้งใจที่จะดำเนินการให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด จึงอยากให้ สท.เล็กเป็นผู้ดำเนินการ หากขาดวัสดุอะไรก็ต้องจัดซื้อหรือขอเชื่อเขามาก่อน

มติที่ประชุม หลังจากงานผีตาโขน ให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอาคาร ส่วนค่าใช้จ่ายที่ สท.เล็กจะขอครึ่งหนึ่ง ที่ประชุมเห็นด้วย

3.เรื่องเสาอากาศ
ด.ต.วิชิต ประกิระตา : เสาประชาสัมพันธ์ที่หลังตลาดเย็น ได้ถอดไว้แล้ว หลังงานจะมาขนมาที่บริเวณที่สร้างสถานีบริเวณพระบาท ทั้งเสารอยู่ที่บ้านเหนือ บ้านเดิ่นด้วย

คุณทรงจิต เนตรผง : ในเรื่องการบริจาค ยังหยุดชะงักในช่วงที่ไม่มีการก่อสร้างต่อ เมื่อมีการก่อสร้างก็จะมีการบริจาคเพิ่มเติม

4. เรื่องคอมพิวเตอร์
 - จะรีบมาดำเนินการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ให้ประสิทธิภาพดีขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

5.เรื่อง เสียงสะท้อนจากผู้ฟัง
คุณสุพจน์ โกมัย : อยากให้จัดทำแบบสอบถาม เพื่อสะท้อนความคิดเห็นจากผู้ฟัง

คุณเดชา สายบุญตั้ง : จะทำแบบสอบถาม โดยจะประสานคุณสุพจน์ โกมัย

มติที่ประชุม รับทราบ

คุณสุพจน์ โกมัย : ช่วงนี้เกิดชมรมกู้ภัยด่านซ้ายขึ้น น่าจะมีการประสานงานการทำงานกัน ในการประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง อบต. เพื่อรายงาน บรรยากาศการเลือกตั้ง

คุณเดชา สายบุญตั้ง : เห็นด้วยจะทำให้อาสาสมัครกู้ภัยมีส่วนร่วม และทำให้เค้าพัฒนาตนเองมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ราชการ

คุณสุพจน์ โกมัย : วันที่ 31 กรกฎาคม 2548 มีการเลือกตั้งนายก อบต. สมาชิก อบต. อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ ออกอากาศการเลือกตั้ง แจ้งรายงานผลก่อนการเลือกตั้ง อบต. อยากให้มีการรายงานผล มีผู้สมัคร อบต.กี่คน เป็นใครบ้าง สมาชิก อบต.บ้านนี้กี่คน ใครบ้าง  หน้าที่ กกต. มาให้สัมภาษ์ออกอากาศจะดีมาก

ด.ต.วิชิต ประกิระตา : รับจะดำเนินการในการประชาสัมพันธ์

คุณทรงจิต เนตรผง : หากมีข้อมูลจะประชาสัมพันธ์ให้

คุณสุพจน์ โกมัย : หลังงานผีตาโขน อยากให้มีการประชุมสรุปงาน วิเคราะห์ในการทำงาน ในกลุ่ม่ถายถอดการเลือกตั้ง อบต. นัดี่ประชุมวันอังคารที่ 19 กค.2548

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
คุณเดชา สายบุญตั้ง :อยากให้นัดจัดเพลงให้เสนอชื่อผู้แต่งเพลง

คุณสุพจน์โกมัย หากจะให้เด็นมากขึ้น อยากให้คนได้ในด่านซ้ายซึ่งแต่งเพลงได้ ให้อัดเสียงออกาอากาศ จะได้เป็นจุดเด่นของด่านซ้าย และย่กย่องครูเพลงคนคนด่านซ้าย

มติที่ประชุม เห็นด้วย
ปิดประชุม 21.55 น.

******************

ผมเคยเข้าร่วมประชุมการทำประชาพิจารณ์เรื่องวิทยุชุมชนที่ศาลาวัดโพนชัย ซึ่งไปในฐานะตัวแทนจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย วันนั้นผมไปกับคุณเกศแก้ว ไชยศรี จทน.ศูนย์ประกันสุขภาพซึ่งเป็นลูกน้องในหน่วยงานของผมเอง  วันนั้นมีบุคคลจากหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการ เยาวชน พ่อค้า ตัวแทนประชาชนต่างๆ ที่มาร่วมรับฟังการนำเสนอบทเรียนภาคประชาชนโดยพี่วีระพล เจริญธรรม ผู้ประสานงานของสมาพันธ์ฯ จากจังหวัดเลย ก่อนหน้านั้นกระแสของวิทยุชุมชนยังค่อนข้างสับสนอยู่บ้าง หลายคนเข้าใจว่าวิทยุชุมชนเป็นการตั้งที่ผิดกฎหมาย และยังไม่อยากเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วย รวมทั้ง นพ.ภักดี และผมเอง ที่อยู่ระหว่างการติดตามรับฟังข่าวคราวความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเหล่านี้  ในวันนั้นพี่วีระพล ได้อธิบายที่มาที่ไปและตอบข้อสงสัยในเรื่องวิทยุชุมชนได้อย่างชัดเจนทีเดียว..

ในช่วงแรกนั้นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจึงได้เข้าไปสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด และเครื่องมิกเซอร์ ซึ่งนำไปแทนอุปกรณ์เดิมที่ยืมมาจากเทศบาลด่านซ้าย  ที่ผู้ใหญ่น้อยเคยพูดคุยกับนายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  และท่านก็รับปากว่าจะสนับสนุนอุปกรณ์ในส่วนนี้  และให้ผมดำเนินการจัดหาให้ ในส่วนผมเองก็อยากประชาสัมพันธ์เรื่องงานหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน จึงให้คุณเกศแก้วเข้ามาจัดรายการในช่วงวัน จันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 14.00-15.00 น. ในชื่อรายการ "ชุมชนคนรักษ์สุขภาพ " เนื้อหารายการเป็นรูปแบบรายการเพลงสลับกับความรู้ด้านสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ..

บทบาทของผมเองในช่วงนั้นยังเป็นเพียงแค่ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ คือ โรงพยาบาล ที่ส่งบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมเท่านั้นเอง..

*************************

วีระชัย ฉิมงาม : เสนาหอย

    ถ้าเปรียบให้ผมเป็นฝ่ายบุ๋น ไอ้คุณหอยหรือเสนาหอยก็คงเป็นฝ่ายบู๊ ที่ไม่ใช่บู๊ธรรมดาแต่เป็นบู๊ล้างผลาญถึงไหนถึงกัน หนักเบาเอาสู้ ทำได้ทุกงานไม่เกี่ยง
     ผมกับเสนาหอยรู้จักคุ้นเคยกันเมื่อตอนไปออกค่าย ถูกอกถูกใจกันก็ด้วยลีลาท่าทางและมุขในการพูดคุยที่เรียกเสียงฮาได้ตลอด ฉายา "เสนาหอย" มาจากรูปร่างหน้าตาที่คล้ายเสนาหอยตัวจริงก็ตรงสีผิวนี่แหละ ชอบแทนตัวเองบ่อยๆ ว่าผู้ชายอารมณ์ดี มีเมียสวย รายได้ต่ำแต่รสนิยมสูง..
    ไอ้หอย หรือเปียที่ผมรู้จักมักจี่เป็นอย่างดีคนนี้ ทำงานอยุ่แผนกซักฟอกของโรงพยาบาล ด้วยความที่ทำอะไรเกี่ยวกับความสะอาดของผ้าจึงรับงาน past time ปรับปรุงบ้านเป็นรังหนูด้วยการรับซักผ้า
    นอกจากงานประจำ เสนาหอยยังเป็นอาสาสมัครทั้งในวิทยุชุมชน,และอาสามัคร  ของหน่วยกู้ภัยในนามเครือข่ายว่า"กระทิงแดง"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย

คำสำคัญ (Tags)#วิทยุชุมชน

หมายเลขบันทึก: 78603, เขียน: 15 Feb 2007 @ 00:45 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 23:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)