ผ่านไปแล้วครับกับการสัมมนาหลักสูตร "คนพันธ์แท้ SCG ของปูนทุ่งสง" สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีทั้งการพบปะพูดคุยกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน เป็นเวทีที่เราได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดกันอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งร่วมกันคิด ว่า พฤติกรรมใดที่จะทำให้ องค์กรเรา ก้าวไปสู่เป้าหมาย หรือตามวิสัยทัศน์ ที่เราเรียกว่า "SCG Vision".....ก็สรุปได้ง่ายดังนี้ครับ

  1. การสัมมนาครั้งนี้เราถือเป็นโอกาสในการสื่อสารเรื่องทิศทางขององค์กรให้พนักงานได้รับทราบผ่านการทำกิจกรรม
  2. ใช้วิธีการ Action Learning Program เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ให้กับพนักงาน โดยได้นำเอา Core Values ขององค์กร มาสร้างเป็นกิจกรรมให้พนักงานได้ลงมือทำกันจริงๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จริง และเป็นการฝึกกระบวนการเรียนรู้ให้กับพนักงาน เพื่อให้เกิดทักษะการคิด  วิเคราะห์ กับทุกสถานการณ์ เรียนรู้กับสิ่งที่อยู่รอบตัว  มากกว่าที่จะมานั่งสอนกัน..
  3. สร้างจิตสำนึกเรื่องการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน โดยการให้พนักงานได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับชุมชนรอบๆโรงงาน ด้วยการร่วมกันสร้างถนนคอนกรีต เพื่อเป็นเส้นทางสัญจรของชุมชนรอบๆโรงงาน...

โดยรวมแล้วหลักสูตรนี้ถือว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากพนักงาน และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้ น่าจะมาจาก

  1. การสนับสนุนอย่างเต็มที่ของผู้บริหาร ทั้งให้งบประมาณ และเข้าร่วมทำกิจกรรมทั้ง สองวัน
  2. การเตรียมความพร้อมของทีมงาน  ที่ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่
  3. พนักงานเต็มใจที่จะเรียนรู้ เห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเอง

สรุปแล้วไม่ว่างานใดๆหากทุกฝ่ายร่วมมือกัน เปิดใจ ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เข้าใจบทบาทของตนเอง แล้วทำตามบทบาท ก็จะสามารถทำให้งานนั้นสำเร็จได้ไม่ยากนัก..และความสำเร็จก็จะเป็นของทุกคนและองค์กร..แล้วพบประสบการณ์ในรุ่นต่อๆไปอีก 4 รุ่นครับ..