ขอให้สมาชิกเครือข่าย KM เบาหวานและสมาชิก GotoKnow มีความรักที่อบอุ่นและจริงใจให้แก่กันและกันตลอดไป

 

 

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐