1.สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อหน่วยรับตรวจ ยิ้มแย้มแจ่มใส วาจาสุภาพ

2.อำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

3.สร้างแรงจูงใจโดยให้กำลังใจแก่หน่วยรับตรวจกรณีบุคลากรมีจำกัด

4.ยกย่องชมเขยกรณีตั้งใจทำงานถูกต้องจนสำเร็จ

5.ให้คำแนะนำกรณีเกิดการผิดพลาดโดยมิได้จงใจให้เกิดความเสียหายต่อราชการ