เกี่ยวกับอาชีพการเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ผู้เขียนเองได้พยายามระลึกชาติหลายครั้ง ว่าทำไมต้องมาเป็นผ้ตรวจสอบภายใน     10 ปีกับงานตรวจสอบภายในที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอีก 9 ปีกับงานตรวจสอบภายในที่มหาวิทยาลัยทักษิณ  ให้อะไรมากมายกับชีวิตการรับราชการ ทั้งด้านอารมณ์ ความรู้สึก ทุกข์ สุข(น้อยมาก)  ความอดทนที่ต้องมีสูงมาก  ความเข้าใจของผ้รับตรวจ / ผลกระทบกับสิ่งที่ได้ตรวจพบ