อบรมการจัดการความรู้ (KM) ของคณะมนุษยศาสตร์ เกี่ยวกับการเขียน Web-Blog ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ในเวลา 13.30 น. - 15.00 น. ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปใช้ได้จริง และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงานได้