เชิญชวนทุกท่าน เยี่ยมชม เวปไซต์ www.naresuanthai.com เป็นเรื่องราว การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการ เอกสาร หลักฐาน เชิงวิทยาศาสตร์ สามารถตรวจสอบพิสูจน์ได้ โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์เชิงวิชาการ และ ส่งเสริมให้ชาติไทยก้าวล่วงเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

ขอบคุณทุกท่าน

ชัยยง  ไชยศรี