ท่านคิดว่างานเลขานุการคณะฯ  เป็นอย่างไรบ้าง  มีปัญหาอะไรให้แก้ไขกันบ้าง